Hodie Beata XXI – Ensemble Diaphane et Benjamin Righetti